Giant Propel Advanced SL 0 | Giant Bicycles Polska (2024)

WARUNKI GWARANCJI

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant/Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

Gwarancja dożywotnia:
• udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów,pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu3 miesięcy od daty zakupu roweru. Przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłatydecyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostaniepowiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu.

Gwarancja na okres 5 lat:
• udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od datyzakupu pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w przypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupuroweru.

Gwarancja na okres 10 lat:
• udzielana jest na widelce sztywne.

Gwarancja na okres 3 lat:
• udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.

Gwarancja na okres 2 lat:
• udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym m.in. elementy zawieszenia tylnego i łączniki zawieszenia, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów niebędących własnością Giant/Liv. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Gwarancja na okres 1 roku:
• udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.

UWAGA: Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest dowykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W przypadku niewykonania przeglądu, o którym mowa, bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach, obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant Polska udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant Polska wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie, a następnie uzasadni zajęte stanowisko. Uprawniony z gwarancji może żądać naprawy lub wymiany komponentów, co do których wnosi reklamację z tytułu ich niezgodności z umową.

Giant Polska może dokonać wymiany, gdy uprawniony z gwarancji żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy uprawniony z gwarancji żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie reklamowanego komponentu do zgodności z umową w sposób wybrany przez uprawnionego z gwarancji jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Giant Polska. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Giant Polska, może on odmówić doprowadzenia komponentu do zgodności z umową.

Przy ocenie nadmierności kosztów Giant Polska uwzględnia wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności komponentu z umową, wartość komponentu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla uprawnionego z gwarancji powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia komponentu do zgodności z umową.

Giant Polska dokonuje naprawy lub wymiany poszczególnych wadliwych komponentów (części) na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji uwzględniając specyfikę danego komponentu oraz cel, w jakim uprawniony z gwarancji go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Giant Polska.

Uprawniony z gwarancji udostępnia Giant Polska komponenty podlegające naprawie lub wymianie. Giant Polska odbiera od uprawnionego z gwarancji komponenty podlegające naprawie lub wymianie na swój koszt.

Jeżeli komponent, którego jakość jest kwestionowana został zamontowany przed ujawnieniem się braku jego zgodności z umową, Giant Polska demontuje komponent oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• normalnego zużycia części eksploatacyjnych m.in. takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki,klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
• modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
• uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
• uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
• uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportóww postaci wypadków i obrażeń ciała;
• korozji będącej wynikiem niewłaściwej konserwacji, eksploatacji lub przechowywania produktu;
• niewłaściwej konserwacji, montażu części lub złożenia produktu;
• uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:
• upływ terminu gwarancji;
• niewypełnienie karty gwarancyjnej;
• dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
• nieprzestrzeganie zaleceń Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
• używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy Giant/Liv. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest wiarygodny dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o braku zgodności towaru z umową oraz przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

REJESTRACJA ROWERU

Aby zarejestrować swój rower Giant/Liv wypełnijformularz online na stronie marki Giantlubformularz online na stronie marki Liv.Po założeniu konta będziesz miał łatwy dostęp do danych roweru w przypadku akcji serwisowych lub zdarzeń losowych. Ponadto możesz otrzymywać od Giant Polska informacje o nowościach produktowych, akcjach promocyjnych, a także porady techniczne lub treningowe.

DARMOWE UBEZPIECZENIE GIANT ASSISTANCE

Odbierz darmowe ubezpieczenie rowerzysty Giant Assistance na stroniegiantassistance.pl. Możesz także dokupić płatne ubezpieczenie Giant Protect w jednym z trzech pakietów, dopasowanym do Twoich potrzeb.

WAŻNE: Rachunek lub dowód zakupu warto dołączyć do instrukcji. Pomoże to w przypadku kradzieży roweru lub przy roszczeniach ubezpieczeniowych.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE:

Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki). Numer ramy jest potrzebny do zarejestrowania roweru oraz odebrania darmowego ubezpieczenia Giant Assistance.

Jak wygląda przegląd gwarancyjny?

Każdy użytkownik nowego roweru Giant jest zobowiązany w ciągu 3 miesicy od daty zakupu dokonać przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W przypadku niedokonania przeglądu gwarancja traci ważność.Przeglądu gwarancyjnego można dokonać w dowolnie wybranym sklepie współpracującym z Giant Polska.

W skład przeglądu gwarancyjnego wchodzi:

  • Wyregulowanie układu napędowego (przerzutki przedniej i tylnej), w razie potrzeby zasugerowanie konserwacji napędu (czyszczenie, smarowanie).
  • Sprawdzenie wszystkich połączeń gwintowych i dokręcenie ich odpowiednim momentem obrotowym przy użyciu klucza dynamometrycznego.
  • Sprawdzenie luzów na łożyskach i ewentualne kasowanie luzów łożyskowych, centrowanie kół jeżeli jest możliwe.
  • Kontrola stanu ogumienia polegająca na sprawdzeniu ciśnienia, ilości uszczelniacza w oponie i ujawnieniu ewentualnej wady opony.
  • Sprawdzenie stanu układu hamulcowego oraz ewentualna regulacja.
  • Sprawdzenie stanu technicznego amortyzatorów, ustawienie pod wagę użytkownika.
  • Sprawdzenie sprawności i skuteczności działania pozostałych podzespołów roweru takich jak regulowany/amortyzowany wsp*rnik siodła, oświetlenie, blokada koła, nóżka.
  • Podłączenie roweru elektrycznego do aplikacji diagnostycznej, celem sprawdzenia poprawności pracy wszystkich podzespołów elektronicznych. Kontrola ewentualnego zużycia podzespołów pod kątem ich wymiany.
Giant Propel Advanced SL 0 | Giant Bicycles Polska (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 5786

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.